Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
คณะกรรมการสหกรณ์
b1
การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
b1
บุคคลากร-สาขาวังทอง
b1
อะไร คือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ
b1
สินค้า :เนื้อโคขุนโพนยางคำ
b1
เวปบอร์ด
 
ราคาเนื้อโพนยางคำ
b1
ราคาเนื้อโพนยางคำ ปี 2558
 
เนื้อปิ้ง ๆ ย่าง ๆ ฝีมือลูกค้าเรา
b1
เนื้อดี ทำอะไรก็อร่อย
 
แนะนำการปรุงอาหารเนื้อ
b1
ปรุงอาหารเนื้อแบบง่าย ๆ
 
ร้านอาหารลูกค้าเรา
b1
ร้านอาหารลูกค้าเรา
 
English version
b1
PYK Presentasion English version
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
b1
กรมส่งเสริมสหกรณ์
b1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
b1
ตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์
b1
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
b1
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์
 
วิดีโอ โพนยางคำ
b1
วิดีโอ โพนยางคำ์
 

 

 
 
ประวัติ (About Us)
 
 

..........สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 3 มิถุนายน 2523 สืบเนื่องจากการส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงโคของเกษตรกรในเขต จังหวัดสกลนครและนครพนม ของ กรป.กลาง (ซึ่งปัจจุบันคือหน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา) อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากส่วนต่าง ดังนี้ 
................1.ศูนย์ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ กรป.กลาง ให้การสนับสนุนด้านการ ผสมเทียมโค บุคลากร และ น้ำเชื้อ โคพ่อพันธุ์ เนื้อจากต่างประเทศ
................2. รัฐบาลฝรั่งเศส โดยสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยฝ่ายวัฒนธรรม และความร่วมมือ (นายฟรังซัว แดร์โฟซ์ ผู้ประสานงาน)  ให้การสนับสนุนด้านวิชาการทุนการศึกษาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ไทย ไปฝึกอบรมใน ประเทศฝรั่งเศส ด้านการผลิตเนื้อ การตัดเนื้อ การผสมเทียม ผลิตเมล็ดพืช อาหารสัตว์ การบริหารระบบสหกรณ์  ฯลฯ ตลอดจนสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญด้าน เกษตรและสหกรณ์มาปฏิบัติงานที่สหกรณ์และสนับสนุนทุนสร้างโรงฆ่าสัตว์พร้อม อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งรถห้องเย็นใช้ขนส่งเนื้อ จากสหกรณ์ฯโพนยางคำ สกลนครไปยังศูนย์ตัดแต่งและจำหน่ายที่กรุงเทพ
................3.รัฐบาลออสเตรเลียโดยAsian Food Handling Bureau ให้การสนับสนุน อุปกรณ์ห้องเย็นบ่มซาก ห้องที่ 1 (ประสานงานโดย ดร.วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม)
................4.รัฐบาลเยอรมัน ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ห้องเย็นบ่มซากห้องที่ 2  (ประสานงานโดย พลตรีชัยพฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์)
................5.บริษัทเนสท์เล่(ประเทศไทย) จำกัด  ให้ทุนการศึกษาอัตราการเจริญ เติบโตและ ปริมาณการผลิตน้ำนม ของโคลูกผสมสายพันธุ์ ซิมเมนตัล

 
" ปัจจุบัน(เมษายน พ.ศ.2552) มีสมาชิก 4,702 ราย "
...........นานกว่า  27 ปี ในการสร้างตราสินค้าในนาม เนื้อโคขุนโพนยางคำหรือ เนื้อไทยเฟรนซ์ Thai-French Beef ให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการในตลาดเนื้อโคขุน คุณภาพ สหกรณ์ฯ โพนยางคำ ต้องดูแลควบคุมมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ การเลี้ยงโคของสมาชิก การจัดหาพันธุ์ การผลิตอาหารข้น การชำแหละ
และตัดแต่งตามหลักสากล การบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ จนได้เนื้อโค ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย สำหรับผู้บริโภค จากการเติบโตอย่างช้าๆ แต่ก้าวย่างอย่างมั่นคง โดยมุ่งเน้นความสม่ำเสมอในคุณภาพสินค้า สร้าง ความ มั่นใจให้แก่ลูกค้า ทุกระดับนับได้ว่า สหกรณ์ฯ โพนยางคำ เป็นผู้ ผลิตและจำหน่ายเนื้อโคคุณภาพในระดับแนวหน้าของประเทศ เป็นต้นแบบ
ของการรวมกลุ่มผู้ผลิตที่มีการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตสอด คล้องกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชุมชนอย่างแท้จริง
 

........เนื้อโคขุนโพนยางคำหรือเนื้อไทยเฟรนซ์ (Thai-French Beef) เป็นที่่รู้จักกันดีสำหรับผู้บริโภค และผู้ประกอบการในตลาดเนื้อโคขุน คุณภาพ ซึ่งผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทยและได้รับความเชื่อถือว่า
เป็นเนื้อที่มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย โดยมีคุณภาพทัดเทียมกับเนื้อโคที่นำเข้า จากต่างประเทศ สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)ได้ ทั้งจาก SMS บนมือถือ โดยพิมพ์ TM (เว้นวรรค)ตามด้วย Traceability Code
ที่ปรากฎบนป้าย กำกับ ชิ้นส่วนเนื้อ แล้วส่งไปที่ 4545111 หรือ จาก www.thaitrace.net frenchbeef.com

 
.
 
....................................... คำว่าคุณภาพ” ของ เนื้อโพนยางคำหมายรวมถึง
..............คุณภาพด้านการผลิต เริ่มตั้งแต่พันธุ์โค การคัดเลือกโคขุน การเลี้ยงดู อาหารข้น อาหารหยาบ การจัดการ ป้องกันโรค จนถึงส่งโรงฆ่าและชำแหละ ที่มีมาตรฐาน
..............คุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ โดยการจัดระบบขึ้นทะเบียน ลูกโค และโคขุนการบริการ ผสมเทียม จากเจ้าหน้าที่ การป้องกันรักษาโรคจาก สัตวแพทย์ การผลิตอาหารข้นที่ปลอดสารต่างๆ การประเมินโคขุน มีระบบบันทึก ข้อมูลทำให้สามารถ ตรวจสอบย้อนกลับ จากชิ้นเนื้อมายังตัวโคได้ โดยการใช้ระบบ RFID ที่ทันสมัย การให้ราคาตาม น้ำหนัก ซากอุ่นและระดับ คะแนนไขมันแทรก  และมีรางวัลพิเศษสำหรับสมาชิกที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และคำแนะนำของสหกรณ์
. .............คุณภาพของเนื้อ...โดยผ่านการแปรสภาพและตัดแต่งอย่างถูกสุขลักษณะ เนื้อผ่านการบ่ม ตามหลักสากล มีการสุ่มตรวจ หาจุลินทรีย์และ สารตกค้างในเนื้อ 
 
 
 

สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด สาขาวังทอง 801/381-7 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02-992-6037 โทรสาร 02-992-6038
E-mail : thaifrenchbeef@hotmail.com